Wednesday, 08 July 2020 01:40

Apakah pengertian Zakat Pendapatan?

Zakat Pendapatan ialah zakat yang dikenakan ke atas pendapatan atau perolehan yang diperolehi seseorang melalui sumber-sumber yang sah dan halal setelah ditolak Had Kifayah. Pendapatan atau perolehan tersebut adalah : 

  1. Harta Pendapatan, Gaji, dan Upah

Segala pendapatan yang diperoleh seseorang daripada majikannya hasil daripada usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk majikannya sama ada semasa berkhidmat, selepas berkhidmat atau selepas kematiannya (pencen terbitan).

Contoh; Gaji, Upah, Bonus, Pencen, Insentif, Gratuiti, Dan Lain-lain.

  1. Harta Hasil Pekerjaan Bebas

Segala pendapatan yang diperoleh seseorang hasil daripada pekerjaan yang dilakukan atas usaha sendiri tanpa ada kaitan dengan pihak lain dalam bentuk kerja bebas atau perkhidmatan professional.
Contoh; Doktor, Peguam, Kontraktor, Komisen, Arkitek, Royalti Hakcipta, Dan Lain-lain.

c. Harta Hasil Aset Tetap

Harta yang tetap induknya tetapi boleh berkembang dengan mendatangkan pendapatan melalui sewaan atau jualan hasilnya.

Contoh; Hasil sewaan rumah, kenderaan, Hasil ladang getah, Hasil ladang sawit, Hasil pertanian selain padi, Hasil ternakan seperti telur, susu, Dan Lain-lain.

Ya, Zakat Pendapatan adalah wajib sebagaimana yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang tahun 2001 dan berdalilkan firman Allah S.W.T dalam surah al Baqarah yang bermaksud : “Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.”

dan hadis daripada Abu Musa Asyaa`ri R.A bahawasanya Nabi SAW bersabda :
“Setiap orang Islam diwajibkan zakat, mereka berkata kepada Rasulullah : Wahai Nabi Allah, kalau kami tidak memiliki harta, bagaimana? Jawab baginda: Berusahalah kamu dengan sepenuh tenaga bagi menyara diri kemudian bayarlah zakat. Mereka berkata lagi : usaha kami tidak berhasil? Jawab baginda: Berilah pertolongan kepada orang yang berhajat. Mereka berkata lagi : Kalau kami tidak berupaya? Sabda baginda: bergiatlah dalam perkara ma’ruf mencegah terjadinya keburukan. Sesungguhnya pekerjaan itu bagi kamu adalah sadaqah (zakat).”

(Riwayat Bukhari dan Nasa’i)

Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang telah memutuskan bahawa Zakat Pendapatan adalah wajib pada tahun 2001.

Manakala Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan bersetuju bahawa Zakat Pendapatan adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat pada Jun 1997 lagi.

Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang Darul Makmur (27 Mei 2014) telah menambahbaik kepada keputusan terdahulu memutuskan bahawa:

i) Bersetuju bahawa hukum Zakat al Mal al Mustafad adalah wajib

ii) Takrif Zakat al Mal al Mustafad ialah :

a. Harta Penggajian dan Upah Kerja

b. Harta Hasil Bebas

c. Harta al Mustaghallat

iii) Bersetuju kaedah pengiraan Zakat al Mal al Mustafad adalah berdasarkan kepada Had al Kifayah.

Wednesday, 08 July 2020 01:46

Apakah syarat wajib Zakat Pendapatan?

Zakat Pendapatan wajib dikeluarkan apabila cukup syarat-syarat berikut iaitu:

1. Islam
2. Merdeka
3. Cukup Nisab
4. Cukup Haul,
5. Milik Sempurna
6. Hasil Usaha Yang Baik

Page 1 of 3